top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Mateřská škola - Semily

Pozemek školky se nachází na rovinatém území na okraji města s těžko definovatelným urbanistickým charakterem. Z východní strany sousedí s pozemkem a stavbou školy, na jižní straně jej obklopuje velká zahrádkářská kolonie. Jednoznačným pozitivem místa je v současnosti velké množství zeleně v okolí a přítomnost vodních toků, což mu dodává příjemné klima. Pozemek je dostupný jediným příjezdem, po slepé komunikaci podél řeky Olešky.

Bohužel je do budoucna podél jižní strany řešeného území počítáno se silničním průtahem města, což negativně tento stav ovlivní jak znečištěním ovzduší, tak hlukem z dopravy. Je to strana, ke které by zároveň měly být situovány třídy školky. Ačkoliv současný územní plán v sobě toto dopravní řešení obsahuje, není zcela jasné, v jakém časovém horizontu nebo zda-li vůbec k jeho realizaci někdy dojde. Návrh se však musí s případným negativním vlivem navrhovaného silničního průtahu vyrovnat!

Koncept našeho návrhu vychází z toho, že školka je útočištěm dětí mimo domov, kde se mají především cítit bezpečně. Ideálně to pro nás znamená stavbu orientovanou pobytovými prostory do vnitřního zeleného atria. Okolní vlivy a zejména nedostatečné osvícení sluncem však takové řešení znemožňuje. Náš návrh proto vychází ze shora uvedeného a především možností místa, resp. orientace ke světovým stranám, příjezd a přístup k území a možnost zátěže budoucí dopravou. Vzhledem ke slepé komunikaci navrhujeme vjezd, přístup a parkování rodičů na ihned na severní hraně pozemku. Navrhované území jsme rozdělili na zmiňovanou plochu parkování v severní části. Zbývající část pozemku jsme úhlopříčně rozdělili na plochu objektu školky a plochu zeleného dvora s protihlukovým valem. Objekt školky spolu se zazeleněným terénním valem mezi sebou vytváří uzavřený prostor dětských hřišť, jakési atrium odcloněné stavbou a valem od vnějšího okolí, avšak orientované spolu s pobytovými místnostmi jihovýchodním směrem ideálně ke slunci.

bottom of page